Ποιότητα


Για τους ορυζοπαραγωγούς στην Ευρώπη η καλλιέργεια του ρυζιού αποτελεί μια ευαίσθητη πρακτική. Η διατήρηση και η βελτίωση του τοπικού οικοσυστήματος συμβάλλει στη βιωσιμότητα των περιοχών παραγωγής ρυζιού, κάτι που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή οικολογικών, ολοκληρωμένων πρακτικών διαχείρισης της καλλιέργειας ρυζιού. Οι πρακτικές αυτές μειώνουν την απώλεια νερού και τη χρήση παρασιτοκτόνων και ζιζανιοκτόνων. Για παράδειγμα, η χρήση της ακριβούς ποσότητας λιπάσματος και θρεπτικών στοιχείων που χρειάζεται το έδαφος, μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης του νερού. 

Η παραγωγή ρυζιού στην Ευρώπη είναι σύμφωνη με αυστηρούς ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, με την πλειοψηφία των ορυζοπαραγωγών να εφαρμόζουν Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας. Τα συστήματα αυτά βασίζονται σε Ορθές Γεωργικές Πρακτικές (GAP), οι οποίες σέβονται το περιβάλλον, προστατεύουν την υγεία του αγρότη και προσφέρουν ένα ασφαλές προϊόν στον καταναλωτή. Συμβάλλουν επίσης στη βελτίωση του οικοσυστήματος και τη γονιμότητα του εδάφους ενώ οι βιολογικές μέθοδοι ελέγχου παρασίτων που εφαρμόζονται υποστηρίζουν ένα βιώσιμο πρόγραμμα φυτοπροστασίας.

Από περιβαλλοντικής άποψης, η καλλιέργεια ρυζιού είναι ζωτικής σημασίας για την ποιότητα του νερού, τη διατήρηση του υδροφόρου ορίζοντα και της βιοποικιλότητας. 

Η εφαρμογή Ορθών Γεωργικών Πρακτικών κατά την καλλιέργεια του ρυζιού στην Ευρώπη παρέχει σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη – ένα εκ των οποίων, η διατήρηση ενός βιώσιμου εισοδήματος για τους παραγωγούς της περιοχής.

The content of this promotion campaign represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission and the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA) do not accept any responsibility for any use that may be made of the information it contains.

The content of this promotion campaign represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission and the Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA) do not accept any responsibility for any use that may be made of the information it contains.